Elektroterapija je sastavni deo fizikalne terapije, gde električnu energiju koristimo u cilju lečenja i oporavka. Na tkiva ispoljava svoja termička, hemijska i elektromagnetna svojstva.

  jednosmernu konstatntu (galvansku struju)
  impulsnog ili isprekidanog toka (faradsku, diadinamičnu, eksponencijalnu)
  naizmeničnu struju (nisko frekventnu, srednje frekventnu i visoko frekventnu)

Elektroterapija ima: ekscitomotorna, destruktivna, sedativna i toplotna dejstva.